อาจารย์รวี ศิริปริชยากร ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้าร่วมงาน“Overcoming the Challenges of Early Childhood Education(ECE) in the 21st Century” ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสภาการศึกษา ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลอิสราเอล จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในการนี้ อาจารย์รวี ศิริปริชยากร ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรเปิดงานและดำเนินงาน (ภาคภาษาอังกฤษ) ณ ศาลากระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561