ศูนย์นครนายกจัดอบรมเสริมประสบการณ์ การทำวิจัยในชั้นเรียนให้กับนักศึกษาโครงการความร่วมมือ รมป. และเปิดคลีนิคแนะนำและออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง มาเป็นวิทยาการบรรยายและให้กับแนะนำกับนักศึกษาพร้อมอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยง