ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เปิดคลีนิคแนะนำการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ่งยืนยันให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และนักวิจัยที่ได้ทุนการวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นวิทยากรนำการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเรื่องการสังเคราะห์องค์ประกอบมาตรฐานครูในศตวรรษที่ 21 พร้อมการเพิ่มประสบการณ์การออกแบบเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม AMOS ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร