ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ลงพื้นที่เขตการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในโรงเรียนเครือข่าย