มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1,2 และ3 เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาปรองดอง” จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนเกิดความมีจิตอาสา มีสามัญสำนึกที่ดีต่อสังคมไทย เสริมสร้างอุดมการณ์ ในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก