มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประเพณีบุญข้าวหลาม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยอาจารย์ประพิมใจ เปื่ยมคุ้มและอาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมประเพณีบุญข้าวหลาม ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหุบเมยทำเป็นประจำทุกปี สืบเนืองต่อกันมา เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนและเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยว วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดหุบเมย ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *