มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสัญจร ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสัญจร ครั้งที่ 2(31)/2562 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ การดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(35)/2562 สรุปการประเมินโครงการอบรมหลักสูตร “พูดให้ดี เป็นพิธีกรให้เก่ง” ข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงานสำนักกิจการพิเศษเพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย เป็นต้น วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก