มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลหุ่นไล่กานานาชาติ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวไทยเวียงในอดีต ในการนี้นักศึกษาได้ร่วมการแข่งขันประกอบหุ่นไล่กา ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ภูกะเหรี่ยง จังหวัดนครนายก