มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวทุกมิติ” โดยเป็นการยกระดับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการและเสริมสร้างเอกลักษณ์ และเป็นการเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการอีกด้วย ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก