มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562 โดยมีวาระการประชุม ได้แก่ สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(37)/2562 การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสภาคณาจารย์และพนักงาน การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับศูนย์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน การดำเนินการโครงการประเมินความพึงพอใจหน่วยงานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นต้น วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องขจร

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *