โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดโครงการ “ละอออุทิศส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและสามารถปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีในการประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย การหล่อเทียนพรรษา การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวานเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและการเวียนเทียน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

cr.โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก