มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรมปฏิบัติธรรมธรรมะสำหรับครู โดยได้รับเกียรติจากพระอิทธิกร ฐิตวณโณ และคณะ บรรยายและฝึกกิจกรรมกลุ่มในเรื่อง แนวทางการดำรงชีวิตโดยปลูกฝังความเป็นครู และดำรงตนอย่างมีคุณค่า ภาวะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นประชาธิปไตย มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา ในช่วงค่ำนักศึกษาได้เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไป วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.30-20.00 น. ณ วัดสุตธรรมาราม จังหวัดนครนายก