การศึกษานอกสถานที่นครนายกนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยเวียงคีรีวัน “กวนกระยาสารทไทยเวียงยาวที่สุดในโลก” ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ วัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก