มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตร สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอน ในเทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงให้ความรู้แนะนำแนวทางการปฏิบัติตนระหว่างการไปฝึกปฏิบัติการสอน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก