มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม “ทดลองสื่อของเล่นพัฒนา EF และทักษะชีวิตสำหรับเด็กเตาะแตะ” โดยนักศึกษาได้ใช้สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้นในภาควิชาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย นำมาจัดกิจกรรมให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เด็ก ๆ เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก