มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม “พาน้องลอยกระทง” เป็นการจัดกิจกรรมลอยกระทงแบบบูรณาการ ร่วมกับนวัตกรรมการสอนในรายวิชามาตุเวทวิทยาและการศึกษาปฐมวัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทักษะสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพราหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก