มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก “จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา” โดยนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษา และเป็นการบรูณาการของทุกรายวิชา ที่นักศึกษาทุกชั้นปีที่ได้เรียนรู้ในรายวิชาต่าง  ๆในเทอมที่ 1/2562
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก