มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 แห่ง” ที่ได้รับผลการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ในโครงการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก