มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง บุคลากรศูนย์ฯ และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวมอบนโยบายในทำงานของบุคลากร ในเรื่องการทำงาน กระบวนการคิด และการพัฒนาทักษะในการทำงาน  โดยต้องเร่งพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์  พร้อมเน้นย้ำ เรื่อง “ Design Thinking ” บุคลากรควรพัฒนากระบวนการความคิดเชิงออกแบบ หรือ วิธีคิดให้รวดเร็ว และรู้จักขายความรู้ – ความสามารถที่เรามี บนความเชี่ยวชาญที่ตนเองถนัด และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆหากเราทำได้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะกลายเป็น มหาวิทยาลัยที่จิ๋วแต่แจ๋ว และอยู่รอดได้ในอนาคต ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า