ในวันที่ 9 มกราคม 2563 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) เดินทางมารับมอบของขวัญวันเด็กประกอบด้วยรถจักรยาน และอุปกรณ์การเรียนจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯนครนายก เพื่อทางโรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) จ.ปราจีนบุรี ได้นำไปจัดกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนในวันที่ 10 มกราคม 2563