มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุมการดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล และทบทวนปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย
ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล และทบทวนปรับปรุงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง / หน่วยงานหรือเป้าหมายการให้บริการจังหวัด / กลุ่มจังหวัด แนวทางการดำเนินงาน ผลผลิต / โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ในวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุม 402 (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *