มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ เข้าร่วมการประชุมหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมหลักพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย ตามงบประมาณจากกลุ่มภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้วและจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นศาลากลางจังหวัดนครนายก