มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงพื้นที่แจกเอกสารและแนะนำผู้ปกครองในการชี้แจงและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ และการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป