มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้ารับการตรวจติดตามเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ระบบ SDU QAประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น เป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น ตรวจประเมินทางระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams