หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ไสยวรรณเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น ตรวจประเมินทางระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ได้ผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ ดี