มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก ในการเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ในโครงการ “กิจกรรมและพัฒนาความรู้และกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย และส่งผลให้ครูสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร อำเมือง จังหวัดนครนายก