มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย นางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการนักศึกษา เข้าร่วมประชุม”เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 4 กันยายน 2563″ ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE นอกจากนี้ยังมีการเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงมินิคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ในวันดังกล่าวอีกด้วย โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานการประชุม จัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.