มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563” โดยมี รองศาสตราจารย์อุดม พรประเสริฐ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการกล่าวมอบโอวาทและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์ สวนดุสิต” และนอกจากนี้ยังมีการชี้แจงหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต โดย อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ อาจารย์และประธานหลักสูตรฯ พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมออนทัวร์พาชมสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก