มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับ สำนักกิจการพิเศษ นำโดย ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ จัดประชุม “การติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะ ทางกาย ศูนย์ฯนครนายก ประจำเดือนสิงหาคม 2563” เพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินงานในการร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งตอบรับกับนโยบายการป้องกันโรคระบาดโควิด – 19 ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก