มหาวิทยาลัยสวดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมต้อนรับ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสติดตามผลการดำเนินงานการสร้างควาวเข้มแข็งของพลังบวรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “บวร On Tour” ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่า และมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยการติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก