มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ฯนครนายก จัดกิจกรรม “สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3” การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

มหาวิทยาลัยสวดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต จัดกิจกรรม “สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3”  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ONE SONG HIT” พิชิตกิจกรรมหลักในรูปแบบ NEW MORMAL”  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขัตติยดา ไชยโย บรรณาธิการบริหาร บริษัทเพอลังอิ จำกัด(ประเทศไทย) มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ และในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมการให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการทำโครงการและตรวจสอบความคืบหน้าของงานระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จากอาจารย์นิเทศก์ โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการสมรรถนะทางกาย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *