มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรมโครงการ “นิทานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมโครงการ “นิทานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” ให้กับน้อง ๆ อนุบาลชั้นที่ 1-3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก บูรณาการภายใต้รายวิชาสมรรถนะทางภาษาไทยสำหรับครู โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ขำสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ผู้สอนรายวิชาดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯเป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ในการผลิตสื่อนิทานสาหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนให้แก่นึกศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรในการมอบความรู้อีกมากมายให้กับนักศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *