มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะสาหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง อาหารและโภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-4 ปี โดยใช้พืชผักสวนครัวประจาปีการศึกษา 2563”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะสาหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง อาหารและโภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-4 ปี โดยใช้พืชผักสวนครัวประจาปีการศึกษา 2563” ให้กับเด็กปฐมวัยสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีนาวา โดยมีอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย และอาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ดูแลโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมให้กับเด็กปฐมวัยและส่งเสริมการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องของสุขภาวะสําหรับเด็กปฐมวัย โดยผ่านกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมนิทาน เรื่อง ตุ๊กติ๊กกินผัก ต๊อกแต๊กกินลูกอม กิจกรรมปลูกฉันให้เติบโตและกิจกรรมกระปุกออมสินของหนู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีนาวา ตําบลศรีนาวา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *