มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ ฯ นครนายก เข้าร่วมประชุมหารือโครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับสมรรถนะครูของบัณฑิตโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.)

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมประชุมหารือโครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับสมรรถนะครูของบัณฑิตโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.) ในจังหวัดนครนายก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่ 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง Online Learning Room 13 อาคารสำนักงาน ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *