มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์ ฯ นครนายก เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการประเมิน พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายเข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ ซึ่งศูนย์ ฯ ได้รับผลคะแนน 3.17 อยู่ในระดับคุณภาพดี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *