มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์ฯนครนายก จัดอบรมบรรยายหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก จัดอบรมบรรยาย “การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล” ภายใต้รายวิชา การวัดการประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ โดยอาจารย์ ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณครูศรชัย อุตสีนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เป็นวิทยากรในการบรรยายให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์ ฯ นครนายก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *