มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ “การขอสำเร็จการศึกษาและการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” โดยคณะครุศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “การขอสำเร็จการศึกษาและการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” ที่จัดขึ้นโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *