มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดสัมมนาในหัวข้อ”การเขียนแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย”

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาในหัวข้อ”การเขียนแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรางคณา วิงวร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ซึ่งเป็นการบูรณาการรายวิชาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย รายวิชาฉลาดรู้คณิต-วิทย์ และรายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *