มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “กระบวนทัศน์การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ : การประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือวิจัย”

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “กระบวนทัศน์การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ : การประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือวิจัย” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิภา วงศ์ยะลา อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสิทธิ์ โสภณพงศพัฒน์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยมีอาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการอบรม

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *