มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะครูผู้วิจัยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกิจกรรมประกวดงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้รับเกียรติเป็นประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ในการให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ ตอบข้อซักถาม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูผู้วิจัยของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกิจกรรมประกวดงานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ณ หอประชุมปิยพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *