มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกจัดโครงการการพัฒนาทักษะชีวิต กับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ใหักับเด็กนักเรียน ระดับชั้นบ้านสาธิต และอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

ในวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการการพัฒนาทักษะชีวิตกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ใหักับเด็กนักเรียน ระดับชั้นบ้านสาธิต และอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาบูรณาการระหว่าง รายวิชา 1071109  มาตุเวทวิทยา รายวิชา 1071110 การศึกษาปฐมวัย และ รายวิชา 1071309 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรมและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *