มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิของคุรุสภา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมกับรองเลขาธิการคุรุสภา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านคณิตศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในเวลา 13.00 – 16.00 น. โดยใช้รูปแบบไฮบริด ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึงลักษณะความรู้ของครูที่มีการบูรณาการกันระหว่างความรู้ด้านเนื้อหาวิชาเฉพาะ ความรู้ด้านการสอน และความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK)

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *