มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก จัดกิจกรรมวางแผนการสอน นำเสนอแผนการสอน และปรับปรุงแผนการสอน สำหรับกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รอบที่ 3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก จัดกิจกรรมวางแผนการสอน นำเสนอแผนการสอน และปรับปรุงแผนการสอน (ขั้นตอนที่ 1 Plan) สำหรับกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ที่มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) Plan 2) Do 3) See และ 4) Reflect สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รอบที่ 3 โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรการประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานครนายก ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมตามกระบวนการ PLC เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของบทเรียน จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง อักษร 3 หมู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เรื่อง Telling the time ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  3) เรื่อง หน่วยของพื้นที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  4) เรื่อง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักที่มีการกระจาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 5) เรื่อง The Toy Store ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของชั้นเรียนอย่างเป็นพลวัต ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ในรูปแบบออนไลน์

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *