มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: November 19, 2016

มสด นครนายก จัดโครงการให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการ โครงการให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครอง เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ และทัศนคติที่ดีในการจัดกิจกรรมให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครอง โดยมีอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ ให้คำปรึกษา และเสนอแนะในการจัดทำ

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มสด เยี่ยมศูนย์นครนายก แสดงความยินดีรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 59

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 น. ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงค์ ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เยี่ยมชมศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ให้คำแนะนำในการบริการการศึกษา การจัดตารางเรียน ตารางสอนแก่อาจารย์ ทั้งนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์รวี ศิริปริชยากร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2559 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มสด นครนายก ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รวี ศิริปริชยากร รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รวี ศิริปริชยากร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2559 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×