มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: July 14, 2017

บรรยากาศการเรียนการสอนโครงการ Pre-Teacher Program ในศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

บรรยากาศการเรียนการสอนโครงการ Pre-Teacher Program ในศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.ในช่วงเช้าเป็นการเรียน เรื่อง มารยาทการรับประทานอาหารในรูปแบบต่างๆ มารยาทการปฏิบัติตนในงานเลี้ยง มารยาทสังคมโดยรวม โดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย และช่วงบ่ายเป็นการเรียน เรื่อง ความสำคัญของครู บทบาทความรับผิดชอบของครู  โดยอาจารย์พันทิพย์ สิงห์ปาน ณ ห้อง 533 ศูนย์ฯนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคนิคการใช้เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคนิคการใช้เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากอาจารย์เนรัญชรา ภัทรปทุมทอง เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารและผู้วางแผนการสอนที่สถานรับเลี้ยงเด็ก คิดสมาย บาย เวลาโฮมสคูล และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากอาจารย์วัลยา โฉมทนงค์ และอาจารย์วรางคณา วิงวร ครูประจำโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคนิคการใช้เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศชาวระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดนครนายก

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2560 เพื่อประสานการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ และมาตราฐานการจัดการศึกษาและการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ณ ห้องเขาใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×