S__4390938
คณาจารย์ มสด นครนายก เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการพิจารณาและอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัยและการนำเสนอ concept paper เพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 และทุนงบประมาณบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 – วันที่ 28 มิถุนายก พ.ศ. โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

S__4390933

S__4390940