มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดนิทรรศการวิชาการระหว่างการปฏิบัติการสอน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาปฐมวัยกับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีบุคลากรทางการศึกษา ในเขตจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในงานดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า