มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยสู่สาธารณะของอาจารย์เพื่อต่อยอดทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ วงษ์นาม อาจารย์ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะของอาจารย์ และสนับสนุนส่งเสริมหรือสร้างองค์ความรู้ในการในการพัฒนาเพื่อต่อยอดไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก