มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมการอบรมในการจัดโครงการ “การนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำคณะเข้าร่วมการอบรมในการจัดโครงการ “การนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม โดยเป็นงานบริการวิชาการร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงาบประมาณ เพื่อภูมิภาคและจังหวัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×