มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: May 30, 2016

ข่าวสารแหล่งทุนวิจัย

ข่าวสารแหล่งทุนวิจัย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณทซึ่งเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559 แบบเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา.pdf ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559.pdf คำอธิบายแนบท้ายประกาศกรอบการวิจัยและพัฒนา ปี …

ข่าวสารแหล่งทุนวิจัย Read More »

ข่าวสารการตีพิมพ์วารสาร

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจเผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านบรรณารักษศาสตร์สารนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย http://asj.oas.psu.ac.th/content/editor

ข่าวสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ข่าวสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  http://research.pbru.ac.th/Research2016/

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×